Tankesanningar

Om tankesanningar

Grundläggande

En tankesanning kan också benämnas ”tänkt verklighet”. Den är per definition subjektivt betingad.

Tankesanningen fungerar i interaktion med andra förhållanden och föreställningar (materiella och ideella).

I denna interaktion påverkar den sin omgivning (omgivning= materiella och ideella förhållanden och föreställningar).

I denna interaktion påverkas den av sin omgivning (omgivning= materiella och ideella förhållanden och föreställningar).

Erfarenheten visar att tankesanningen tillhör en av förutsättningarna för att kunna förhålla sig till livet.

Ytterligare om tankesanningens förändringar

Förändringar i människans tankesanningar  sker i konfrontationen med något eller någon som utmanar hennes tankesanning. Uppenbara faktakan påverka tankesanningen men även det som upplevs vara gynnsamtför människan som individ eller kollektiv. Som  gruppvarelser påverkas människan fortlöpande av rådande värderingar. Förändringar i tankesanningarna sker oftast med viss fördröjning.

Den enskildes, liksom kollektivets tankesanningar förändras allt eftersom.  De kan över tid t o m genomgå sådana förändringar att det innebär social, mental och religiös omorientering för såväl den enskilde som kollektivet.

Tankesanningen som föreningsband

En av alla delad tankesanning fungerar som ett föreningsband i en gemenskap.

En på väsentliga punkter gemensam tankesanning är en förutsättning för samspelet människor emellan.

Tankesanningen i avgränsningens tjänst

Varje tid och varje kultur har sina gränssättningar för vad som är prisvärt respektive icke acceptabelt.  I Sverige står i många sammanhang begreppet svensk värdegrund för något prisvärt och det som inte tillhör svensk värdegrund för något man avgränsar sig mot. Begreppet värdegrund  är synonymt med begreppet  tankesanning. Användningen av begreppet svensk värdegrund visar således  att tankesanningar kan stå i avgränsningens tjänst.

Religion skall behandlas som tankesanning

Religionen låter sig inte urskiljas eller särbehandlas som något för sig. Den tillhör människans tankesanningar och skall i all sin komplexitet behandlas som sådan.